Αθήνα 1891: Οταν οι εφημερίδες έκαναν φυσιογνωμικές παρατηρήσεις

Οι πρόγονοί μας ήταν ιδιαίτερα επιρρεπείς στην αναζήτηση συμβουλών που αφορούσαν την κατανόηση της ανθρώπινης φύσης και συμπεριφοράς

Οι πρόγονοί μας ήταν ιδιαίτερα επιρρεπείς στην αναζήτηση συμβουλών που αφορούσαν την κατανόηση της ανθρώπινης φύσης και συμπεριφοράς. Και φυσικά οι εφημερίδες δεν έπαυαν να τους συμβουλεύουν επί παντός επιστητού. Ας δούμε λοιπόν σήμερα κάποιες φυσιογνωμικές παρατηρήσεις από την εφημερίδα «Αθήνα» του 1891:

«Πρόσωπον»
Πρόσωπον καθ’ ολοκληρίαν σαρκώδες είνε σημείον ευπαθούς και νεάζοντος. Πρόσωπον δε άσαρκονείνε γνώρισμα πολυφρόντιδος και επιβούλου ανθρώπου. Πρόσωπον πάρα πολύ μέγα φανερώνει μωρίαν και αμάθειαν∙ μικρόν δε πρόσωπον μικρόν και το ήθος.

Πρόσωπον φύσει ερυθρόν δηλοί άνθρωποντραχύν. Εάν δε μόναι αι παρείαιήνετοιαύται προδίδει άνθρωπονοινόγλυφον.

Σπασμοί προσώπου και παρειών, εάν μεν γίνωνται επί στυγνών όψεων, δηλούσιμωρίαν ή μανίαν∙ εάν δε επί φαιδρών μοιχίαν και τα παρόμοια.
Το πρόσωπον είνε καθρέπτης διαυγέστατος της αγαθής ή φαύλης φύσεως του ανθρώπου εν τω επιφαίνεται η τε μεγαλοπρέπεια και η ανελευθερία, και η ευήθεια και η κακοήθεια. Εις αυτό και την ανίαν διακρίνεις και την σπουδήν, και την παιδείαν και την ευβουλίαν και το υπναλέον και το εγρήγορον και πάντα τα άλλα όσα έχει ο άνθρωπος, αρκεί να είσαι, όσον πρέπει οξυδερκής.

«Στόμα»

Στόμα μήτε προεξέχον, μήτε πολύ χθαμαλόν είνεαξιέπαινον∙ διότι το μεν προεξέχον είνεμαρτύριον άνοιας και ματαιολογίας και θρασύτητος, το δε χθαμαλόν είνε δειλίας και παλιμβουλίας.

Στόμα μικρόν φανερώνει ήθος γυναικείον το δε μεγαλύτερον ήθος ανδρός.
Στόμα επί πολύ ανοιγμένον, ως το του κυνός φανερώνει άνθρωπονμωρότατον, ομόφρονα και ανούσιον.

Στόμα του οποίου τα χείλη υψούνται υπέρ τους κυνόδοντας μαρτυρεί άνθρωπονκακόθυμον, υβριστήν και επίβουλον.

Στόμα του οποίου τα χείλη είνεπαχέα και στρογγυλά, και άνω εστραμμένα, εξηγούν τα ήθη και τα έργα ανθρώπου χοιροβίου. Εάν το άνω χείλος υπέρ το κάτω, ο άνθρωπος είνεεμφρονέστερος∙ εάν δε προέχη το κάτω χείλος τα ήθη αυτού είνε άκακα, ματαιόφρονα δε ως επί το πολύ και ηλιθιώτερα.

Στόμα μικρόν προεξέχον, φανερώνει άνθρωπον κακοήθη και επίβουλον. Στόμα δε κοίλον και χαύνον σημαίνει άνθρωπονφθονερόν, κακοήθη και ακόλαστον».

Όπως βλέπετε το άρθρον είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον καθ’ όσον περιέχει όλες τις οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να κρίνετε με μια ματιά τον διπλανό σας! Θα συνεχίσουμε λοιπόν και σε επόμενο σημείωμά μας με τους οφθαλμούς …

Θωμάς Σιταράς (Αθηναιογράφος)
Διαβάστε κι άλλες ιστορίες για την Παλιά Αθήνα στην ιστοσελίδα www.paliaathina.com